Tingimused

Muutmise ja tühistamise tingimused

Teil on õigus tühistada või muuta üksikuid broneeringuid (kuni 5 tuba) kuni 15.00-ni üks päev enne planeeritud saabumispäeva. Pärast seda kellaaega ei saa te oma broneeringut muuta ega tühistada. Kasutamata jäänud tubade eest makstakse hüvitist vastavalt järgmisele praktikale (kehtib üksikute külaliste kohta):

A) Tavaline põhireegel

“Mitteilmumise” korral tuleb külalisele tasuda toa hind ühe päeva eest.

B) Hilinenud tühistamine

Kui toa broneering tühistatakse hiljem kui kell 15.00 üks päev enne planeeritud saabumispäeva ja kui tuba ei ole võimalik teisele külalisele välja üürida, võetakse toa algselt broneerinud külalisele tasu ühe päeva eest.

Kõik muudatused ja tühistamised tuleb teha, saates Citybox Hotels’ile e-kirja või oma “Minu lehekülje” kaudu Cityboxi sõbrana.

Grupibroneeringute (rohkem kui 5 tuba) puhul kehtivad teised tingimused. Palun võtke meiega ühendust, kui vajate lisateavet.

C) Mitte-tagastatavad broneeringud

Ettemakstud broneeringuid ei tagastata, olenemata sellest, kas te tühistate oma broneeringu või mitte.

Cityboxi külaliste kohustused ja vastutus

Hotellitubade broneeringutega seotud kokkulepped on mõlemale poolele siduvad.

Külalised peavad broneeringu tegemisel esitama korrektsed kontaktandmed.

Keelatud on anda võtmekaarte kellelegi muule kui toa külalisena registreeritud isik(ud). Maksimaalne lubatud külaliste arv ühe toa kohta on 1 ühekohalises toas, 2 kahekohalises toas ja 4 peretoas.

Külalised peavad oma viibimise ajal järgima nii hotelli eeskirju kui ka ametiasutuste poolt kehtestatud eeskirju ja määrusi.

Hotelli külalised ja teised hotelli külastajad ei tohi teisi hotelli külalisi ega lähedalasuvaid inimesi häirida, häirida ega ohustada.

Hotelli külalised vastutavad juriidiliselt ja rahaliselt igasuguse kahju eest, mida nad tahtlikult või tahtmatult hotellile põhjustavad või mis tahes kahju, mida nad kolmandale isikule tekitavad, sealhulgas, kuid mitte ainult, vara hävitamise või ilma loata hotellist vara äraviimise eest. Me jätame endale õiguse nõuda ettevõtetelt ja/või külalise kaardigarantiilt tasu selliste kahjude katmiseks.

Lemmikloomad on hotellis lubatud (soovi korral!) lisatasu eest, lisatasud varieeruvad hotellidelt.

Suitsetamine on hotellis keelatud. Tubades või koridorides suitsetamine vallandab tulekahjusignalisatsiooni. Kõik kulud, mis on seotud tulekahjusignalisatsiooni vallandamisega, võetakse arvele isik(ud), kes põhjustas(id) signalisatsiooni vallandamise, või toa broneerimisega seotud kontaktisik(ud). See kehtib ka e-sigarettide ja aurustite kohta. Suitsetamine toob kaasa väljatõstmise ja trahvi, mille suurus varieerub hotellideti.

Sisseregistreerimisel tuleb nõudmisel esitada isikut tõendav foto. Alla 18-aastased alaealised ei pääse Cityboxi hotellidesse ilma täiskasvanute kinnipidamiseta.

Külalised, kes neid kohustusi ei täida, võidakse hotellist välja saata ilma igasuguse hüvitise nõudmiseta. Hotellil on õigus keelduda broneeringutest, mida ta peab ebasobivaks, ja see hõlmab ka seda, mida me peame ebasobivaks käitumiseks personali suhtes.

Hotelli kohustused ja vastutus

Juhul kui hotell ei saa hotellist mitteolenevatel põhjustel anda külalisele juba broneeritud ja makstud tuba, on hotellil õigus pakkuda nimetatud külalisele (külalistele) majutust teises kohalikus hotellis ja ilma lisatasuta. Hotell on kohustatud viivitamatult teavitama asjaomast külalist sellistest muudatustest ja korraldustest.

Majutusteenused toimuvad pärast väljaregistreerimist ja pikemaajalise viibimise ajal. Lisapuhastuse võib tellida väikese tasu eest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust majutusasutuse kontoriga.

Vastavalt kohalikele õigusaktidele vastutab hotell oma külaliste ja nende vara eest, kuid ainult niivõrd, kuivõrd kahju või vigastused on tingitud hotelli personali tahtlikust tegevusest või hooletusest. Kui külaline soovib väita hotelli personali tahtlikkust või hooletust, peab külaline seda igal juhul tõendama.

Juhul kui külaline soovib, et hotell võtaks suurema vastutuse väärisesemete eest, võib külaline taotleda, et hotell võtaks need hoiule. Hotellil on õigus sellisest taotlusest keelduda.

Citybox ASi andmekaitsedeklaratsioon

  1. Sissejuhatus

Siin Citybox AS-is töötleme teie isikuandmeid mitmel viisil, näiteks kui te tellidate meilt teenuseid, peatute meie hotellides, kasutate meie pakutavaid teenuseid ja mõnedes muudes olukordades. Meie andmekaitsedeklaratsioon annab teile rohkem teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Järgnevalt leiate ka kontaktandmed, kui teil on küsimusi või soovite tutvuda teie kohta hoitavate andmetega.

Me töötleme teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele Norra isikuandmete töötlemise õigusaktidele, sealhulgas GDPR-le (isikuandmete kaitse üldmäärus).

2. Teie isikuandmete vastutav töötleja

Meie ettevõte Citybox AS AS (Norra Org. nr. 989551752) on vastutav töötleja, kes vastutab isikuandmete töötlemise eest meie tsentraliseeritud süsteemides broneerimiseks, arvete esitamiseks ja hotellide haldamiseks. Kui te broneerite meie juures toa, veedate öö või sooritate makse, on Citybox AS andmete vastutav töötleja.

Citybox AS AS (Norra Org. nr. 989551752) on meie veebisaidi vastutav töötleja. Citybox AS on vastutav töötleja ka meie turunduse, klientidele ja kontaktidele saadetavate e-kirjade ja muu digitaalse turunduse puhul.

3. Broneeringute ja hotellides viibimisega seotud isikuandmete töötlemine

Seoses teie või teiste isikute poolt teie nimel tehtud broneeringutega töötleme isikuandmeid, mida vajame broneeringu ja teenuste ostmise lepingu täitmiseks. See on teave, mille olete meile andnud otse või reisi- või muude vahendajate kaudu. Näiteks töötleme teavet teie isikusamasuse, teie kontaktandmete ja makseandmete kohta. Teatud juhtudel salvestame teie passi numbri. Töötleme ka muud teavet, mille te olete meile andnud ja mis on seotud teie viibimisega meie juures. See võib olla teave allergiate või erisoovide kohta seoses teie viibimisega. Me salvestame kõik teie poolt meile tehtud ostud ja tellimused, näiteks spaateenused, restoranid, toateenindus jne, et pakkuda selliseid teenuseid ja võimaldada teil nende eest tasuda.

Me töötleme neid andmeid nii kaua, kui see on vajalik teiega sõlmitud broneerimislepingu täitmiseks, ja niivõrd, kuivõrd see on meile kehtivate õigusaktide või ametlike nõuetega ette nähtud.

Me registreerime oma hotellides võtmekaartide kasutamise. Teeme seda kuritegevuse vastu võitlemiseks ja selle lahendamiseks ning ohutuse, sealhulgas tuleohutuse eesmärgil. Me säilitame oma logisid 21 päeva.

4. Isikuandmete töötlemine arendamiseks, tõrkeotsinguks ja turvalisuse tagamiseks

Me töötleme andmeid, sealhulgas isikuandmeid, veaotsingu või veaparanduse eesmärgil, meie teenuste ja kasutatava tehnoloogia täiustamiseks ning kasutuse ja kasutajakäitumise analüüsimiseks. Samuti töötleme isikuandmeid teie isikusamasuse kontrollimiseks, sealhulgas teie isikusamasuse kontrollimiseks seoses meie digiteenuste kasutamisega.

Nii palju kui võimalik, anonüümsustame andmeid või koostame statistikat, kuid peame töötlema isikuandmeid ka arendus-, tõrkeotsingu-, statistilistel ja turvalisuse eesmärkidel.

5. Muu isikuandmete töötlemine

Võistluste või muude tegevuste puhul, milles te võite osaleda, töötleme isikuandmeid, näiteks nime ja kontaktandmeid, kui see on vajalik, näiteks osalejate registreerimiseks ja seejärel ühe või mitme võitja loosimiseks. Võimaluse korral teavitame teid sellest konkreetselt võistlustel või muudes tegevustes osalemise ajal.

Kui võtate ühendust meie klienditeenindusega või pöördute meie poole muul viisil päringuga, töötleme teie esitatud isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik teie päringule vastamiseks ja selle registreerimiseks. Selle aluseks on õigustatud huvid või teiega sõlmitud lepingute täitmine või teie päringutele vastamine.

Lisaks meie andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud töötlemisele või teie nõusolekul põhinevale töötlemisele peame või võime teatud juhtudel töödelda isikuandmeid, kui see on meile kohustuslik või lubatud kohaldatavate õigusaktidega, sealhulgas Norra isikuandmete seadusega ja GDPRiga, või ametiasutuste või kohtute kohaldatavate korraldustega.

6. Meie tarnijate, äriklientide ja ärikontaktidega seotud isikuandmete töötlemine

Me töötleme andmeid meie tarnijate, äriklientide, koostööpartnerite, ärimaailmale suunatud üritustel osalejate ja muude äritegevuses tegutsevate isikute poolt määratud kontaktisikute kohta. Teeme seda tõhusaks tööks, lepingute sõlmimiseks ja jõustamiseks, töötajate värbamiseks, äritegevuse juhtimiseks ning äri- ja kutsevõrgustiku arendamiseks. Sellised andmed hõlmavad tavaliselt nime, kontaktandmeid, ametikohta, äritegevust, oskusi, ärihuvisid ja osalemist meie ärimaailmale suunatud üritustel või varasemat huvi meie ja meie töötajate vastu.

Me säilitame sellist teavet nii kaua, kui me leiame, et isik on üks meie ärikontaktidest.

Lähtekohaks on meie õigustatud huvid.

7. Isikuandmete üleandmine ja kohustuslik töötlemine

Me ei anna teie isikuandmeid edasi kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui te olete andnud selleks nõusoleku või kui kohaldatavad õigusaktid, sealhulgas Norra isikuandmete seadus ja GDPR, või kehtiv ametiasutuste või kohtute korraldus lubab või sunnib meid seda tegema.

Selguse huvides juhime tähelepanu sellele, et andmete vastutavate töötlejate kasutamine andmete töötlemiseks meie nimel ei kujuta endast andmete üleandmist.

8. Isikuandmete kogumine teistelt isikutelt

Selleks, et tagada, et meil on teie kohta õigeid andmeid, võime puhastada teie andmeid teiste allikate, näiteks telefonikataloogide, avalike registrite ja muude sarnaste allikate põhjal. Mõnel juhul võib olla asjakohane kontrollida meie klientide krediidikvaliteeti, mis hõlmab krediidiandmete hankimist teistest allikatest. Me saame muudest allikatest demograafilisi andmeid, nagu vanus, sugu ja keel. Saame teavet oma koostööpartneritelt ja meie kontserni teistelt osadelt, kui see on seaduslik ja vajalik teie jaoks teenuste osutamiseks ja suhtlemiseks.

9. Teie õigused

Isikuna on teil isikuandmete määruste alusel mitmesuguseid õigusi.

Teil on õigus vaadata oma andmeid ning parandada või kustutada teie kohta käivaid isikuandmeid, mida me töötleme. Lisaks on teil õigus nõuda piiratud töötlemist, esitada vastuväiteid töötlemisele ja taotleda õigust andmete ülekandmisele.

Kui soovite kasutada oma õigust tutvuda oma isikuandmete töötlemisega või kui teil on muid küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil gdpr@cityboxhotels.com. Vastame teie päringule nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt 30 päeva jooksul.

Enne kui lubame teil oma õigusi kasutada, palume teil oma isikut kinnitada või esitada lisateavet. Me peame seda tegema selleks, et tagada, et me anname juurdepääsu teie isikuandmetele ainult teile – ja mitte kellelegi, kes väidab end olevat teie.

10. Andmekaitseametnik

Citybox AS-is on meil oma andmekaitseametnik. Andmekaitseametnik vastutab kõigi meie ettevõtete ja kõigi isikuandmete eest, mida me töötleme riikides, kus me tegutseme.

Andmekaitseametnik on meie kontaktpunkt Norra andmekaitseasutusega.

Meie andmekaitseametnik annab Citybox ASile, meie andmetöötlejatele ja töötajatele nõu ja juhiseid isikuandmete töötlemise ja seda reguleerivate eeskirjade kohta. Andmekaitseametniku ülesanne on jälgida meie vastavust isikuandmete eeskirjadele ja meie sisemistele suunistele.

Andmekaitseametnik võib aidata teil ka meie suhtes oma õigusi maksma panna või aidata teil saada vastuseid küsimustele meie poolt hoitavate isikuandmete kohta.

Meie andmekaitseametnikuga saate ühendust aadressil gdpr@cityboxhotels.com.

Kui teil on tunne, et meie isikuandmete töötlemine ei vasta siin kirjeldatule või rikub muul moel isikuandmeid käsitlevaid õigusakte, võite alternatiivina esitada kaebuse Norra andmekaitseametile või selle riigi järelevalveasutusele, kus te hotellis peatute. Teavet andmekaitseasutuse poole pöördumise kohta leiate ameti veebisaidilt Comhaltaí | Euroopa Andmekaitsenõukogu (europa.eu).

11. Andmete töötleja kasutamine.

Me kasutame mitmeid andmetöötlejaid, et võimaldada meil pakkuda teile meie teenuseid. Meie suurim andmetöötleja on meie broneerimissüsteem Visbook AS.

12. Küpsised/teabekapslid

Kasutame teabekapsleid (küpsiseid), et parandada meie veebisaidi kasutajakogemust.

Küpsis on väike tekstipõhine andmefail, mis salvestatakse teie seadmesse (nutitelefoni, arvutisse või näiteks tahvelarvutisse). Küpsised aitavad tuvastada, millist tüüpi sisu ja milliseid lehekülgi meie veebisaidil külastatakse. Küpsise abil salvestatud teave võib hõlmata seda, kuidas te veebilehte kasutate, millist brauserit te kasutate ja milliseid lehekülgi olete külastanud.

Püsiküpsis jääb teie seadmesse kindlaksmääratud ajaks. Seansiküpsis salvestatakse ajutiselt teie seadme mällu, kui külastate meie veebisaiti. Seansiküpsis kaob, kui sulgete oma brauseri. Me kasutame nii püsi- kui ka seansiküpsiseid. Citybox AS võib kasutada ka kolmandate isikute küpsiseid.

Kui te ei soovi, et meie veebisait salvestaks küpsiseid teie seadmesse, saate oma veebilehitsejas küpsiste kasutamise välja lülitada. Kui lülitate küpsised välja, väheneb veebilehe funktsionaalsus.

13. Andmekaitsedeklaratsiooni või töötlemise muutmine

Töötame pidevalt selle nimel, et arendada ja parandada meie teenuseid klientidele. See võib muuta meie isikuandmete töötlemise meetodit või ulatust. Seega kohandatakse ja ajakohastatakse korrapäraselt käesolevas isikuandmete deklaratsioonis esitatud teavet. Samuti muudame andmekaitsedeklaratsiooni, kui uued eeskirjad või ametlikud tavad seda vajalikuks teevad.